Studiul privind proiectele de dezvoltare rurală implementate la nivelul județului Dâmbovița

Prof.univ.dr. Pârgaru Ion, Universitatea Valahia din Târgoviște
Drd. Milea Ileana, Universitatea Valahia din Târgoviște

1. Abstract

În România, dar şi în alte state ale lumii populaţia care locuieşte în mediul urban alege ca posibilitate de recreere mediul rural unde există un mediu sănătos, un peisaj atrăgător şi unde s-au păstrat tradiţiile şi obiceiurile străvechi. Aglomeraţia existentă în oraşe şi de gradul ridicat de poluare, determina din ce în ce mai mulţi oameni sa aleaga mediul rural, deşi există o diferenţă notabila între condiţiile de viaţă din mediul rural faţă de cele din mediul urban. Diminuarea acestui decalaj este urmarit prin noile politici ale UE.

Conceptul de dezvoltare rurală, potrivit opiniei specialiştilor naţionali şi internaţionali, se bazeaza pe capacitatea de folosire a resurselor  în scopul realizării  de programe care urmăresc diminuarea dezechilibrelor de natură economică şi socială între diferite zone rurale ale judeţului

 Cuvinte cheie: dezvoltare rurală, politica de dezvoltare rurală, proiecte de dezvoltare rurală

JEL: O29, R 11

 

2. Introducere

Strategiile de dezvoltare rurale reprezintă în principal instrumente de natură operaţională  care au ca scop îndeplinirea obiectivelor strategice. Finalitatea acestora constă în soluţionarea problemelor cu privire la dezvoltarea de natură economică şi socială. Conceptul de dezvoltare rurală a fost şi continuă să rămână aria de interes a multor cercetători în domeniu, inclusiv specialiştii din UE.

Scopul articolului este acela de a prezenta măsura în care au fost elaborate şi implementate proiecte la nivelul zonelor rurale, dar şi gradul acestora de eficienţă. Articolul cuprinde două părţi: o parte în care este abordat conceptul de dezvoltare rurală  potrivit opiniei specialiştilor din ţară şi din străinătate, dar şi o parte practică. Pe parcursul cercetării întreprinse se subliniază faptul că trebuie să existe un echilibru între necesitatea de a obţine datele necesare cu privire la situaţia locală şi importanţa menţinerii resurselor adecvate.

 

3. Noţiuni teoretice

Politica de dezvoltare rurală a UE  are ca principal scop să ofere ajutor zonele rurale ce aparţin acesteia. Ajutorul este dat pentru a satisface o gamă largă de provocări şi oportunităţi cu care se confruntă statele la nivelul secolul 21, provocări de natură: economică, de mediu şi cele de natură socială.

Dezvoltarea rurală este un concept în curs de dezvoltare. Obiectivul central al acesteia este acela de a ridica nivelul de performanţă economică în toate sectoarele rurale, de a creste viabilitatea comunităţilor rurale, de a menţine culturile indigene, de a proteja mediul, de a păstra autenticităţile naturale şi aspectul peisajului (Walsa A, 2004).

Cel de al doilea pilon al politicii agricole comune (PAC) a fost îmbunătăţit pentru intervalul de timp 2014-2020 printr-un  proces de reformă a PAC mai larg, prin intermediul unui număr de acte legislative esenţiale. În conformitate cu Strategia Europa 2020 şi a obiectivelor generale ale PAC pot fi identificate trei obiective strategice pe termen lung pentru politica de dezvoltare rurală a UE în perioada 2014-2020 (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm):

 1. stimularea competitivităţii agriculturii;
 2. asigurarea gestiunii durabile a resurselor naturale, precum şi combaterea schimbărilor climatice;
 3. realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei şi a comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menținerea locurilor de muncă.

La baza dezvoltării economice a zonelor rurale stau investiţile efectuate în: infrastructura de comunicaţii de transport, tehnologii agricole, educaţie – formare, conservarea şi dezvoltarea resurselor naturale. Recunoscând legătura între dezvoltarea rurală şi economie, specialiştii în domeniu au început să îşi concentreze mai mult atentia asupra investiţiilor într-o gamă largă de bunuri şi bazându-se pe legăturile între diferitele tipuri de active ( Cambert  A,  2014 ).

Există cinci elemente cheie în vederea obţinerii eficientei la nivelul dezvoltării rurale. În primul rând, construirea bogăţiei este dependentă de context. În al doilea rând, este esenţial pentru a înţelege  interdependenţele multiple între diferitele forme de bogăţie. În al treilea rând, degradarea unor tipuri de active pot submina beneficiile de a investi în altele. În al patrulea rând, bunurile diversificate pot reduce riscul (Waves A, 2010).

Dinamica spaţiului rural se referă la modificările care au loc în acest sistem, în funcţie de factorii care le pot genera. Politica de dezvoltare rurală a devenit o chestiune separată, în strânsă legătură cu politicile agricole moderne (Suciu R, Bejinariu A, 2013).

Raportul Dezvoltării Umane PNUD (2001) axat pe impactul tehnologiei asupra dezvoltării rurale subliniază faptul că nici o persoană, organizaţie, nu poate ignora schimbările survenite la nivelul societăţii. Acestea necesită schimbări în politici publice – naţionale şi globale – pentru a valorifica astăzi transformările tehnologice ca instrumente pentru dezvoltarea umană. Viitorul rural privit din prisma strategiilor de dezvoltare va depinde de aceste schimbări şi este motivul pentru care rolul potențial al TIC în dezvoltare rurală trebuie să fie accentuat.

În abordarea rolului TIC în strategiile de dezvoltare rurală trebuie ţinut cont de faptul că nu este doar o chestiune de diferenţiere între nevoile spaţiale (rural /urban), ci mai mult despre diferenţierea între oportunităţi. Este clar că zonele rurale deţin potenţial natural pentru a realiza obiectivele de dezvoltare (reduce inegalitatea umană substanţial, reduce sărăcia) prin valorificarea cunoştinţelor(Chapman R, Slaymaker T, 2002).

 

4. Studiul privind proiecte de dezvoltare rurală în comunele dâmboviţene

4.1. Obiectivele cercetării

Obiectivele urmărite pe parcursul cercetării sunt: cunoaşterea măsurii în care la nivelul comunelor din judeţul Dâmboviţa s-au elaborat strategii de dezvoltare, identificarea gradului în care proiectele de dezvoltare rurală s-au finalizat şi cunoaşterea rezultatelor proiectelor implementate.

S-au formulat două ipoteze:

 1. Mai mult de jumătate dintre proiectele în scopul dezvoltării rurale la nivelul judeţului Dâmboviţa au fost finalizate,
 2. În prezent nu mai există nici un proiect în curs de derulare.

 

4.2. Rezultatele cercetării

În tabelul de mai jos sunt prezentate o serie de măsuri luate la nivelul fiecărui judeţ în parte potrivit Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, dar şi costurile alocate pentru fiecare în parte (tabelul 1).

 

Tabelul 1. Măsuri prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Măsura Cheltuială Publică Cheltuială Privată Cost total
Implementarea strategiilor de dezvoltare locală 171.604.657 74.713.242 246.317.899
 Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 57.593.344 53.163.086 110.756.430
Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural 22.332.113 1.425.454 23.757.567
Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale 91.679.200 20.124.702 111.803.902
Implementarea proiectelor de cooperare 4.701.496 797.330 5.498.826
Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului 58.768.718 2.407.394 61.176.112
Construcţie parteneriate public-private 11.753.744 2.407.394 14.161.138
Funcţionarea  Grupurilor  de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului 47.014.974 47.014.974

Sursa: http://www.maap.ro/ro/pndr/programul-national-pentru-dezvoltare-rurala-2007-2013.html

Judeţul Dâmboviţa este unul din cele mai mici judeţe din ţară, reprezentând 1,7 % din teritoriul ţării, situându-se ca întindere pe locul 37 între judeţe,fiind organizat din punct de vedere administrativ teritorial aşa cum este prezentat în tabelul 2.

 

Tabelul 2. Organizarea administrativ teritorială în  Dâmboviţa

Judeţul Dâmboviţa Numărul oraşelor şi municipiilor Din care municipii: Numărul comunelor Numărul satelor
Suprafaţa totală în kilometri pătraţi: 4054
1990 6 1 76 361
1995 6 1 76 361
2000 6 1 76 361
2003 6 2 78 361
2004 7 2 82 353
2013 7 2 82 353

Sursa: http://www.dambovita.insse.ro/main.php?id=432

 

Stadiul implementarii proiectelor la nivelul judetului Dambovita, în materie de dezvoltare rurală este prezentat în tabelul 3:

Tabelul 3. Situaţia  proiectelor de dezvoltare locală la nivelul judeţului Dâmboviţa

Nr. Crt.

Municipii / Oraşe / Comune Proiectul nu este demarat Proiectul este în curs de realizare Proiect finalizat
Municipii
1 Târgovişte X
2 Moreni X
Oraşe
3 Fieni X
4 Găeşti X
5 Pucioasa X
6 Răcari X
7 Titu X

Comune

8 Aninoasa X
9 Băleni X
10 Bărbuleţu X
11 Bezdead X
12 Bilciureşti X
13 Braniştea X
14 Brăneşti X
15 Brezoaele X
16 Buciumeni

X

Sursa:http://www.prefecturadambovita.ro/Ghidul_fondurilor_europene_mediul%20rural_februarie_2010.pdf

Datele prezentate in tabelul 3 evidenţiază faptul că doar pe teritoriul comunei Braniştea proiectul de dezvoltare locală nu a fost pus în aplicare, în timp ce majoritatea proiectelor fie au fost finalizate, fie sunt în curs de realizare. Proiectele din zonele rurale: Aninioasa, Bărbuleţu, Bezdead, Brâneşti, Brezoaiele şi Buciumeni au avut finalitate.

În prezent ca urmare a conferinţei organizate de către GAL Titu în luna iunie s-a adus la cunoştiinţă publicului proiectele ce vor urma să fie puse în aplicare în zonele rurale ale judeţului. Cu ajutorul fondurilor europene obţinute prin intermediul GAL Titu drumurile din localităţile dâmboviţene: Româneşti, Poiana, Odobeşti, Dâmbovicioara, Corbii Mari şi Costeştii din vale se vor moderniza.

În Titu şi Poiana prin proiectul de dezvoltare locală se urmăreşte modernizarea drumurilor agricole, iar în localităţile Odobeşti şi Corbii Mari construirea unor parcuri în vederea asigurării spaţiilor de joaca pentru copii (http://incomod-media.ro/ziar/dambovita-13-proiecte-de-dezvoltare-pentru-localitatile-din-sudul-judetului-prin-gal-titu/).

În ultimii ani Consiliul local Potlogi s-a preocupat de bunăstarea locuitorilor acestei zone rurale, iar printre priorităţi urmărite au fost  :

 • reabilitarea drumurilor ;
 • realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ;
 • reabilitarea şi modernizarea instituţiilor educative;
 • reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale şi a bibliotecii publice;
 • înfiinţarea sistemului de canalizare;
 • extinderea sistemului de salubritate în comună;
 • extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale în satul Româneşti;
 • dezvoltarea sectorului zootehnic şi agronomic ;
 • îmbunătăţirea mediului de afaceri local şi atragerea investitorilor în comună;
 • dezvoltarea sectoarelor de servicii şi comerţ;
 • dezvoltarea turismului;
 • modernizarea drumurilor comunale.

Proiectul de reabilitare a drumurilor comunale şi săteşti în comunităţile de romi din comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa a avut ca şi rezultate (http://primariapotlogi.ro/category/primaria-potlogi/strategii-de-dezvoltare-rurala):

 • reabilitarea a 2,99 km de drum comunal, în comunitatea de romi din Potlogi;
 • 20 de cetăţeni de etnie romă au fost consiliaţi profesional şi instruiţi în tehnici de căutare a locului de muncă;
 • 10 cetăţeni de etnie romă au fost calificaţi;
 • 10 beneficiari au fost angajaţi;
 • 1 ONG, constituit şi dotat;
 • 5 cetăţeni de etnie romă au absolvit cursuri de dezvoltare organizaţională
 • au fost organizate două conferinţe de presă;
 • au fost realizaţi şi diseminaţi 500 de fluturaşi.

Strategia de dezvoltare locală 2007-2013 a comunei Voineşti a vizat o serie de obiective care se pot observa în tabelul 4.

 

Tabelul 4. Obiectivele strategiei de dezvoltare şi gradul de realizare la nivelul comunei Voineşti

Sursa: http://primarievoinesti.ro/new/wp-content/uploads/2014/11/Strategia-de-dezvoltare-locala-a-comunei-Voinesti-2014-2020.pdf

În comuna Şotânga consolidarea şi  modernizarea Şcolii  nr. 2, din este un proiect în curs de derulare. Acesta beneficiază de suport financiar in valoare de 6.260.875,85, prin Programul Operațional Regional – AXA 4 Domeniul Majoritar de Intervenţie 3.4(http://primariasotanga.eu/uploads/files/SDL%20-%20Sotanga.pdf).

În concluzie, o mare parte dintre proiectele care urmăreau dezvoltarea rurală în judeţul Dâmboviţa au fost finalizate la timp.

 

5. Concluziile studiului

În prezent, agricultura şi dezvoltarea rurală atât la nivel judeţean cât si la nivel naţional continuă să fie într-o situaţie de criză. Dezvoltarea rurală este esenţială pentru societatea actuală în condiţiile în care o mare parte din populaţia globului locuieşte în mediul rural şi plaja locurilor de munca în această zonă este deficitară, iar politica în acest sens vizează diversificarea economică şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Am utilizat pe parcursul demersului ştiinţific documentarea axată pe analiza datelor obţinute de pe site-uri specializate deoarece acestea oferă informaţii relevante în vederea realizării unui bun diagnostic cu privire la proiectele care urmăresc dezvoltarea rurală la nivelul judeţului Dâmboviţa.

În concluzie, cercetarea evidenţiază faptul că că tot mai multe proiecte de dezvoltare rurală au fost derulate în ultimii ani fapt care asigură locuitorilor zonelor rurale din judeţul Dâmboviţa aceleaşi condiţii ca şi în mediul urban.

 

Bibliografie

 1. Cambert  A (2014),  Rural Developpment, Journal of 517 Rural Development, Vol.33 October – December , No.4, London,
 2. Chapman R, Slaymaker T(2002), ICTs and Rural Development: Review of the Literature, Current Interventions and Opportunities for Action, November, Overseas Development Institute 111 Westminster Bridge Road London SE1 7JD UK,
 3. Suciu R, Bejinariu A (2013), Rural Development, Academica Science Journal, No. (2) 1 – ,Washington DC,
 4. Waves A (2012), Creating Rural Wealth: A New Lens for Rural Development Efforts, SEPTEMBER ,  VOLUME 10, London,
 5. Walsa A(2004), Education for Integrated Rural Development: transformative learning in a complex and uncertain world, The Journal of Education for Integrated Rural Development, no 23,  London,
 6. http://www.posmediu.ro/upload/pages/Lege315-2004.pdf
 7. http://incomod-media.ro/ziar/dambovita-13-proiecte-de-dezvoltare-pentru-localitatile-din-sudul-judetului-prin-gal-titu/
 8. http://primariapotlogi.ro/category/primaria-potlogi/strategii-de-dezvoltare-rurala
 9. http://primariasotanga.eu/uploads/files/SDL%20-%20Sotanga.pdf
 10. http://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2014/10/topul-firmelor-2014-tipografie.pdf
 11. http://www.ccidb.ro/sectiuni/date-sintetice-privind-statistica-comerciantilor-din-judetul-dambovita.
 12. http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/rural/index_ro.cfm
 13. http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm
 14. http://www.maap.ro/ro/pndr/programul-national-pentru-dezvoltare-rurala-2007-2013.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *